۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

چند خبر از کمیته اقوامکمیته اقوام وملل
شهریار ایاز ی
1 .
آژانس کُردپا: در طی سال گذشته‌ی خورشیدی، ٥٦ شهروند کُرد از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران با حکم اعدام مواجه و یا به‌اتهام جرایم مختلف اعدام شده‌اند.

بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در سال گذشته‌از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٧٧ شهروند کُرد صادر گردیده‌است که‌در ٥٦ مورد از این احکام حکم اعدام به‌اجرا در آمده‌است.

همچنین بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس کُردپا، از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٢١ شهروند کُرد صادر شده‌است که اتهام اصلی‌٩ تن از آنها، فعالیت‌های سیاسی عنوان شده است.

حبیب افشاری، علی افشاری، منصور آروند، سامان نسیم، ابراهیم عیسی‌پور، سمکو خورشیدی، هوشنگ رضایی، بختیار معماری و سیروان نژادی کسانی هستند که‌به‌جرم فعالیت سیاسی از سی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران برای آنها حکم اعدام صادر شده‌است.

در بهمن‌ماه سال گذشته‌نیز، ٦ زندانی مذهبی ساکن سنندج در زندان قضل‌حصار شهر کرج اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در این ارتباط اعلام کرد که‌در سال گذشته‌٥٨٠ شهروند ایرانی که‌٩ نفر از آنها زن بوده‌اند اعدام شده‌اند و بیش از ٦٠% این اعدام‌ها در مکان‌های عمومی و در برابر دید عموم صورت گرفته‌است.

در ادمه‌این گزارش آمده‌است، در همین بازه‌زمانی ٢٧ شهروند افغانی و ١ شهروند پاکستانی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.

ضرورت پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام
آژانس کُردپا: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بیانیهای مبنی بر ضرورت حمایت و پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه حکم اعدام صادر کردند.

در این بیانیه ضمن اشاره به اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کُرد محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری حکم اعدامهای سیاسی در ایران شده و این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان دانسته دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار دادهاند.

نسخهای از متن کامل این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پیآید.

اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است و در همان حال هر روز اخبار جدیدی از مقاومت زندانیان مبارز و اعتراضات در داخل و خارج کشور منتشر میشود.

تمام تلاش نهادهای امنیتی در تشدید فشار بر این زندانیان در عین حال برای تضعیف و به خیال خود درهم شکستن اين مبارزهی گسترده اجتماعی است. دامنهی وسیع بشتیبانی از زندانیان سیاسی و همدردی با خانوادههای آنها، روحیهی رزمندهی خود زندانیان و استیصال شکنجهگران و مقامات رژیم را نشان میدهد.

 فشارها و رفتارهای ضد انسانی که این روزها علیه زندانیان و بهویژه زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی اعمال میشود سیاستی است که از همان ابتدای سرکار آمدن رژیم جمهوری  اسلامی تاکنون علیه زندانیان سیاسی اعمال شده است.
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام، که ابتدایترین خواست کل مردم میباشد، تا هم اکنون ثمرات زیادی داشته است. در نتیجهی این مبارزات اکنون دهها سایت و تشکل مدنی و علنی به دفاع از زندانیان سیاسی میپردازند. امروز خواست "لغو مجازات اعدام" در کنار خواست آزادی زندانیان سیاسی به یک مطالبهی اولیه مبارزات آزادیخواهانه در ایران تبدیل شده است.

با وجود اینکه طی ماههای گذشته حکم اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کُرد نقض شده است، اما هنوز بیش از بیست زندانی سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند.

"علی و رزگار افشاری، حبیبالله گلپریپور، زانیار و لقمان مرادی" چهار تن از تعداد زندانیان سیاسی کُرد هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است.

اعدامهای سیاسی در کُردستان، تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و استقرار حکومت جمهوری اسلامی محدود نمیشود اما بیشترین تعداد اعدامها در این دوره بوده است، نخستین اعدامهای کُردستان در این دوران باز میگردد به ۵ شهریور ۱۳۵۸. پس از آن و تنها تا سال ۱۳۷۰، ۸۳۲ نفر در کُردستان تیرباران شدند.

امروز پس از گذشت سه دهه از اسقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت مردان در کُردستان همچنان اعدام است.

اسامی فعالان کُرد محکوم به اعدام به شرح زیر است:

1ـ حبيب الله لطيفی ۲ـ رشيد آخکندی ۳ـ مصطفی سليمی ۴ـ شيرکو معارفی ٥ ـ سمکو خورشيدی ۶ـسيروان نژاوی ۷ـ ابراهيم عيسيپور ٨ ـ رزگار (حبيب) افشاری ۹ـ علی افشاری ۱۰ـ حبيب الله گلپری پور ۱۱ـ زانيار مرادی ۱۲ـ لقمان مرادی ۱۳ـ هوشنگ رضايی ۱۴ـ رضا اسماعيلی ۱۵ـ بهروز آلخانی ۱۶ـ سيد سامی حسينی ۱۷ ـ سيد جمال محمدی ۱۸ ـ بختيار معماری ١٩ ـ منصور آروند ۲۰ ـ سامان نسيم

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر این باور است که

اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت میگیرد. .حکومت ايران اعدام را به مثابهی اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل میرساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجوییهای نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدامهای بدون دلیل , اعدامهای شتابزده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت میگیرد.

ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی هستیم. ما این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان میدانیم. اعدام های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و بخصوص مناطق کُردنشین است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت میشناسیم و دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار میدهیم.اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.

ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فرو گزار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است.

ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این عزیزان که بیگناه و در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه شده که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است. و همان گونه که روزبهروز بر آمار فعالین کُرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه مؤثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و مدنی کُرد ،مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری میباشد.


ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی  ضمن انتشار این لیست که اعلام میدارد به دلیل اینکه اعضای این کمپین بیشتر کُرد بوده و ساکن شهرهای کُردستان ایران ، به همین دلیل توان فعالیت و جمع آوری لیست کامل از کل زندانیان سیاسی در کل ایران امکان پذیر نبوده و از این رو از همهی مردم و خانوادهی زندانیان سیاسی میخواهد که هر گونه اطلاعات تکمیلی از جزئیات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دارند را به این آدرس بفرستند.

( kampain82@yahoo.com )

http://kampain.info/mer.php?id=54

2 .
نگاە هفتە" بە نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران

آژانس خبر رسانی کُردپا بە منظور پوشش هر چە مطلوبتر نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در نظر دارد هر دوهفتە یکبار گزارشی را تحت عنوان "نگاە هفتە" بە مسائل نقض حقوق شهرواندان کُرد را منتشر نماید.

در اوایل اسفند ماە سال ٩١، دهها تن از شهروندان کُرد در شهرهای مختلف کردستان، توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند. برخی از این افراد با تودیع وثیقە آزاد شدند ولی بعد از گذشت نزدیک بە ١ماە هنوز از سرنوشت تعدادی از این زندانیان اطلاعی در دست نیست.

طبق گزارشهای ارسالی از یک منبع محلی بە کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیروهای ادارەی اطلاعات شهر ارومیە مرکز استان آذربایجان غربی در اسفندماە سال گذشتە اقدام بە بازداشت دە تن از شهروندان کُرد و آذری در این شهر کردەاند و منزل بازداشت شدگان نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفتە است.

بە گفتە همین منبع این افراد بە اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران بازداشت شدهاند و هماکنون در بندهای مختلف و از جمله بند زندانیان جرائم خطرناک این زندان نگهداری میشوند.

منبع یادشده هویت شهروندان کُرد و آذری را  بهروز و حسن بروکانلو فرزند محمد، حسن اسدی فرزند بکر، میرهادی موسوی (شهروندآذری)، امیر حسن بهروز فرزند حمید، افشین میرزایی فرزند حمید، عزیز دالای میلان، فرزاد سلامت فرزند فارس، عبدالسلام بهاور فرزند سلیمان و خسرو بدوی عنوان کرد.

همچنین طی دو هفتەی گذشته،  دو برادر به  نامهای فارق و هژار(فرزاد) سامانی کهتوسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شده بودند به زندان مرکزی مهاباد منتقل شدهاند. مسعود و خسرو کُردپور دو برادر دیگر بازداشتی کرد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل شده اند.  همچنین خدررسول مروت دیگر بازداشتی کُرد از بازداشتگاه ادارهاطلاعات مهاباد به بازداشتگاه ستاد خبری ادارهاطلاعات ارومیه منتقل شده است.

در خصوص بازداشتیهای یاد شدە مقامات امنیتی ایران تا کنون هیچ اطلاعی را در در اختیار رسانەها و خانوادەهای این افراد قرار ندادەاند و در طی مدت بازداشت موقت از حق داشتن وکیل نیز محروم هستند.

در ادامەی بازداشتهای شهروندان کُرد، یک شهروند کُرد دیگر اهل روستای "گلین" از توابع شهرستان سنندج بە نام "اقبال رحمتی" ٢١سالە، فرزند "عبدول" توسط دادگاە انقلاب این شهر بە ٦ ماە حکم تعزیزی محکوم شد.

بە گزارش آژانس خبری کُردپا، هنوز از اتهام و علت دستگیری این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست و هم اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاە در حال سپری نمودن حکم صادرە میباشد.

بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:

- بند ۱ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:  هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.

- ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان:  زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، میبایست برای وی مهیا باشد.

- ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.


3 .
شیرکو معارفی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام همچنان در بلاتکلیفی بە سر میبرد


شیرکو معارفی ، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام
پروندەی این زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بعد از گذشت بیش از یک سال از توقف اجرای اعدام همچنان در کمیسیون عفو بخشودگی سنندج بلاتکلیف میباشد.

به گزارش وب سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از یکی از اعضای خانوادهی معارفی، علیرغم وعدههای مسئولین مبنی بر لغو اعدام "شیرکو" و تعدیل این حکم به حبس اما تاکنون هیچ تغییری در پروندهی وی حاصل نشده است و همچنان با حکم اعدام به سر میبرد.

شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کُرد در نهم مهرماه سال ۱۳۸۷ در میان مرز ایران و عراق، در حالی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران بازگردد، بازداشت شد و در دهم آبانماە همان سال بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران بە اعدام محکوم شد.


۱۳۹۲ فروردین ۱۷, شنبه

فراخوان جلسه سخنرانی 13 آپریل


فراخوان جلسه 7 آپریل

همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با سلام و درودهای صمیمانه

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زیر برگزار خواهد شد.

1.      خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)
2.       بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )  

3.        گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه
نمایندگی های الدنبورک-برمن،   هانوفر،   هامبورک،   کیل،   گیسن،    سوئیس،   ترکیه،    سوئد،    اشتوتگارت،    (هر نمایندگی 4 دقیقه)
4.       گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی  ( 5 دقیقه )  
5.        گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه) 
کمیته دفاع از حقوق زنان،    کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان،    کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان،    کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو،    کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی،    کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)
6.      گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای بهرخو (5 دقیقه)
7.      گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای علی یاری (5 دقیقه)
8.      گزارش امور پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء  آقای صفائی (5 دقیقه)
9.      گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه ) 
10.  گزارش مالی و بررسی آن خانم امیری ( 5 دقیقه ) 
11.    گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه  )
صدر هیئت رئیسه،      قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها،     عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرهنگی و پژوهشی،  (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه) 
12.   پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه ) 

 یادآوری:

1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . مسئولین نمایندگی ها موظف به اطلاع رسانی به اعضا خود می باشند و بدیهیست حضور کلیه اعضا، در این جلسات  ضروری است.


کمیته روابط عمومی 

نشست ماهانه نمایندگی هانوفرگردهمائی

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1391، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و...

برنامه سازان

آقای بیژن سامانی :
اخبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آنها
آقای رضا کریمی:
بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامیسخنران و موضوع سخنرانی:
آقای روزبه کیال قزوینی: بررسی سینما و استعمارگران
بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش
در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان : شنبه 13  آپریل 2013 ساعت 11  تا  14  بوقت اروپای مرکزی
مکان : فرای سایت ریک لینگن
Freizeitheim Rickligen
Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17   به سمت  Wettbergen  ، ایستگاه   Beekestraße        ،

مسئول جلسه : آقای کامران شریفپور سولکانی
منشی جلسه : خانم صدیقه جعفری


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

مجمع عمومی سازمان ملل پیمان نظارت بر تجارت جهانی اسلحه را تصویب کرد


مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قطعنامه نظارت بر تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را با ۱۵۴ رأی موافق به تصویب رساند.
ایران، کره شمالی و سوریه همچون آخرین بار به این قطعنامه رأی منفی دادند و ۲۳ کشور از بازیگران اصلی این عرصه، از جمله فروشندگانی چون روسیه، چین و خریدارانی چون مصر، هندوستان و اندونزی به آن رأی ممتنع دادند.
امضای این قطعنامه از سوی کشورها از ماه ژوئن به اجرا گذاشته خواهد شد.
از هفت سال پیش تاکنون در مورد چنین قطعنامه‌ای بحث می‌شود.
این قطعنامه پس از پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ نخستین قطعنامه‌ بین‌المللی در زمینه خلع سلاح به‌شمار می‌رود.
پنج‌شنبه گذشته ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در نیویورک نتوانستند بر روی این پیمان ۱۵ صفحه‌ای به توافق برسند چرا که در آن نشست موافقت نمایندگان تمامی ۱۹۳ کشور عضو در سازمان ملل الزامی بود اما ایران، سوریه و کره شمالی به آن رأی منفی دادند.
حدود یک صد کشور، از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده، و نیز بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، پیشنهاد کردند که مجمع عمومی این پیش‌نویس را به تصویب رسانده و امضای آن را آزاد بگذارد.
بدین ترتیب هر کشوری در امضا و تصویب نهایی این پیمان آزاد است که به‌گفته دیپلمات‌ها تصویب و موافقت نهایی و کامل آن می‌تواند تا دو سال طول بکشد.
روسیه پیش از این اعلام کرده بود که آن را امضا نخواهد کرد.
اساس این پیمان بر آن است که هر کشور پیش از هرگونه معامله‌ای باید در نظر گیرد که سلاح فروخته‌شده برای دور زدن تحریم‌های بین المللی یا “نقض جدی” حقوق بشر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و یا به دست تروریست‌ها و یا جنایتکاران نمی‌رسد. در غیر این صورت چنین معامله‌ای مجاز شمرده نخواهد شد.
این سلاح‌ها از اسلحه کمری تا هواپیما و کشتی‌های جنگی و موشک را شامل می‌شوند.
این پیمان تمامی نقل و انتقالات بین‌المللی اعم از واردات، صادرات، حمل و نقل و مبادله را بدون تأثیر قوانین ملی پوشش می‌دهد.

فیلم مستند تاریخ زنان افغانستان

۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

فراخوان جلسه عمومی ماھيانه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


                     ھمکاران و مسئولين محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


با سالم و درودھای صميمانه
جلسه عمومی ماھيانه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران در روز يکشنبه 7 آوريل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی
در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زير برگزار خواھد شد.
1. خوش آمدگوئی و خير مقدم و اعلام برنامه اين ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم(5 دقيقه)
2. بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حيدری ( 10 دقيقه )
3. گزارش نمايندگی ھا توسط مسئولين و بررسی عملکردآنان توسط اعضاء (40 دقيقه)
نمايندگی ھای الدنبورک-برمن، ھانوفر، ھامبورک، کيل، گيسن، سوئيس، ترکيه، سوئد، اشتوتگارت، (ھر نمايندگی 4 دقيقه)
4. گزارش امور اينترنتی و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای کياھی ( 5 دقيقه )
5. گزارش کميته ھا توسط مسئولين ھر کميته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقيقه)
کميته دفاع از حقوق زنان، کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، کميته دفاع از حقوق جوان و
دانشجو، کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی، کميته روابط عمومی (ھر کميته 5 دقيقه)
6. گزارش امور فرھنگی و پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای بھرخو (5 دقيقه)
7. گزارش بخش صدا و تصوير و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای علی ياری (5 دقيقه)
8. گزارش امور پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای صفائی (5 دقيقه)
9. گزارش سردبير ماھنامه و بررسی عملکردماھنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقيقه )
10. گزارش مالی و بررسی آن خانم اميری ( 5 دقيقه )
11. گزارش ھيئت رئيسه و بررسی عملکردآن توسط اعضا ( 20 دقيقه )
صدر ھيئت رئيسه، قاتم مقام و مسئول نمايندگيھا و کميته ھا، عضو ھيئت رئيسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرھنگی و
پژوھشی، (ھر عضو ھيئت رئيسه 6 دقيقه)
12. پيشنھادات ھمکاران و بحث گفتگو و نتيجه گيری در خصوص آن ھا ( 50 دقيقه )
يادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواھدگرديد
2 . ھمکاران محترم پيشنھادات و انتقادات خود را در زمان الزم بيان کرده تا زمان جلسه طبق روال پيش بينی شده برگزار
شود.
3 . مسئولين نمايندگی ھا موظف به اطالع رسانی به اعضا خود می باشند و بديھيست حضور کليه اعضا، در اين جلسات
ضروری است.

کميته روابط عمومی