۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

فراخوان جلسه عمومی ماھيانه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


                     ھمکاران و مسئولين محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


با سالم و درودھای صميمانه
جلسه عمومی ماھيانه کانون دفاع از حقوق بشر در ايران در روز يکشنبه 7 آوريل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی
در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زير برگزار خواھد شد.
1. خوش آمدگوئی و خير مقدم و اعلام برنامه اين ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم(5 دقيقه)
2. بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حيدری ( 10 دقيقه )
3. گزارش نمايندگی ھا توسط مسئولين و بررسی عملکردآنان توسط اعضاء (40 دقيقه)
نمايندگی ھای الدنبورک-برمن، ھانوفر، ھامبورک، کيل، گيسن، سوئيس، ترکيه، سوئد، اشتوتگارت، (ھر نمايندگی 4 دقيقه)
4. گزارش امور اينترنتی و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای کياھی ( 5 دقيقه )
5. گزارش کميته ھا توسط مسئولين ھر کميته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقيقه)
کميته دفاع از حقوق زنان، کميته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، کميته دفاع از حقوق جوان و
دانشجو، کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی، کميته روابط عمومی (ھر کميته 5 دقيقه)
6. گزارش امور فرھنگی و پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای بھرخو (5 دقيقه)
7. گزارش بخش صدا و تصوير و بررسی عملکردآن توسط اعضاء آقای علی ياری (5 دقيقه)
8. گزارش امور پژوھشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای صفائی (5 دقيقه)
9. گزارش سردبير ماھنامه و بررسی عملکردماھنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقيقه )
10. گزارش مالی و بررسی آن خانم اميری ( 5 دقيقه )
11. گزارش ھيئت رئيسه و بررسی عملکردآن توسط اعضا ( 20 دقيقه )
صدر ھيئت رئيسه، قاتم مقام و مسئول نمايندگيھا و کميته ھا، عضو ھيئت رئيسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرھنگی و
پژوھشی، (ھر عضو ھيئت رئيسه 6 دقيقه)
12. پيشنھادات ھمکاران و بحث گفتگو و نتيجه گيری در خصوص آن ھا ( 50 دقيقه )
يادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواھدگرديد
2 . ھمکاران محترم پيشنھادات و انتقادات خود را در زمان الزم بيان کرده تا زمان جلسه طبق روال پيش بينی شده برگزار
شود.
3 . مسئولين نمايندگی ھا موظف به اطالع رسانی به اعضا خود می باشند و بديھيست حضور کليه اعضا، در اين جلسات
ضروری است.

کميته روابط عمومی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر